skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

BABALIK DAVASI

         

Evlilik birliği içerisinde doğmayan çocuk , baba tarafından tanınmadıysa babalığın tespitini mahkemeden talep etmek gerekecektir. Çocuğun babasının hukuken bilinmesi çocuğun yoğun menfaatinin bir gereğidir. Soybağı kurulması ,mirasçılık hakları ,nesebin karışımın engellenmesi ,aile yükümlülükleri gibi meseleler hukuku i ilgilendirirken sevgi ,kimlik ,varoluşuna anlam yükleme ,dışlanmama gibi kişisel sebebler de bireyleri ilgilendirmektedir. Bu dava genellikle çocuğu tanıma iradesi göstermemiş , veya baba olduğunu bilmeyen  kişilere karşı açılır.Soybağının kurulması yollarından biridir.

Madde 301– Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler.
Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.
Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

Dava Şartları

Şart1 Anneve çocuk birlikte mahkemeye başvurarak talepte bulunulacak

Şart2  Babalık karinesiÇocuğun  doğumundan önceki 300 gün ile 180 gün anneyle cinsel ilşkide bulunulmuşsa babalık karinesi  var sayılır.Bu sürelerin belirlenmesinde döllenmeden sonra  doğum süresinin max ve min hesapları baz alınmıştır.

Şart3 Babalık davası açma hakkı  doğumdan sonraki 1 yıl düşer, Gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa  sebebin ortadan kalkmasından itibaren 1 ay içinde dava açılabilir.

II. Karine

Madde 302- Davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır. Bu sürenin dışında olsa bile fiilî gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur. Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.

BABALIK DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VAR MIDIR?

Hukukun anlamlı bir faaliyete  dönüşebilmesi için öncelikle bir hakkın olması ,hak kullanıldığında işlevli bir sonuca götürmesi  ve hakkın süresinde kullanılması gerekmektedir. Hak düşürücü süre elbette ki vardır.Kanunun ilgili maddesinde;

Madde 303- Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.
Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.
Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan
kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.

BABALIK DAVASINDA ANNANIN MALİ HAKLARI  VAR MI ?

   Anne ve babanın birlikteliğinin mahsulü olan çocuğa karşı ebeveyinlerin sorumlulukları cenin haldeyken başlamaktadır.Babanın sorumluluğu anneyle sınırlı olmayıp  cenin haldeki bebeği de  kapsaması mantık kuralları ve hayatın doğal akışının bir gereğidir.Kanunun ilgili maddesinde;

Madde 304- Ana, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir:
1.Doğum giderleri,
2. Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,
3. Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.
Çocuk ölü doğmuş olsa bile hâkim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir.
Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir

MERSİN AVUKAT SÜMEYYE İLETMİŞ 0530 824 38 36

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara
Yol Tarifi