skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

UZLAŞTIRMA KAPSAMINA GİREN SUÇ TİPLERİ

YETİŞKİNLER -SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN
        UZLAŞTIRMA KAPSAMINA GİREN SUÇLAR

                      5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

 SUÇ TİPİ                                 ŞİKAYETE TABİ Mİ?           SUÇUN   CEZASI
1 Kasten yaralama 86/1    |Şikayete tabi değil |     Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
2 Kasten yaralama 86/2    |Şikayete tabi |   Dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
3Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi 88 
4 Taksirle yaralama 89/1  |Şikayete tabi | Üçaydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
5 Taksirle yaralama 89/2  |Şikayete tabi |  (bilinçli taksir halinde hayır) Birincifıkrayagörebelirlenencezanın, yarı oranındaartırılması
6 Taksirle yaralama 89/3|Şikayete tabi | (bilinçli taksir halinde hayır  Birincifıkrayagörebelirlenencezanın bir kat artırılması
7 Taksirle yaralama 89/4  |Şikayete tabi |   (bilinçli taksir halinde hayır Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
8 Tehdit 106/1. ikinci cümle |Şikayete tabi |Altıayakadarhapisveya adlî paracezası
9 Tehdit 106/1 birinci cümle |Şikayete tabi değil | Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
10 Konut dokunulmazlığının ihlali 116/1 |Şikayete tabi | Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
11 Konut dokunulmazlığının ihlali 116/2  |Şikayete tabi |    Altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
12 Konut dokunulmazlığının ihlali 116/4  |Şikayete tabi değil | Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
13 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117/1 |Şikayete tabi| Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
14 Kişilerin huzur ve sükununu bozma 123/1 |Şikayete tabi | Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
15 Hakaret 125/1 |Şikayete tabi | Üçaydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
16 Hakaret 125/2|Şikayete tabi | Üçaydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası

17 Hakaret 125/3-b, 3-c |Şikayete tabi | Alt sınırı bir yıl hapis cezası
18 Kişinin hatırasına hakaret 130/1 |Şikayete tabi | Üçaydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
19 Kişinin hatırasına hakaret 130/2  |Şikayete tabi | Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası
20 Haberleşmenin gizliliğini ihlal 132/1  |Şikayete tabi | Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
21 Haberleşmenin gizliliğini ihlal 132/2  |Şikayete tabi | İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası
22 Haberleşmenin gizliliğini ihlal 132/3  |Şikayete tabi | Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
23 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 133/1 |Şikayete tabi |  İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası
24 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 133/2  |Şikayete tabi | Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
25 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 133/3  |Şikayete tabi |İki yıldan beş yıla kadar hapis ve dört bin güne kadar adlî para cezası
26 Özel hayatın gizliliğini ihlal 134/1 |Şikayete tabi |Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
27 Özel hayatın gizliliğini ihlal 134/2 |Şikayete tabi |İki yıldan beş yıla kadar
hapis cezası
28 Hırsızlık 141/1 |Şikayete tabi deği| Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
29.Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık 144/1-a,1-b |Şikayete tabi | İki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
30 Kullanma hırsızlığı 146/1 -|Şikayete tabi |
31 Mala zarar verme 151/1   |Şikayete tabi | Dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası
32 Mala zarar verme 151/2 |Şikayete tabi | Dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası
33 Hakkı olmayan yere tecavüz 154/1 |Şikayete tabi |Altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası
34 Güveni kötüye kullanma 155/1 |Şikayete tabi |Altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası
35 Bedelsiz senedi kullanma 156/1 |Şikayete tabi |Altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası

36 Dolandırıcılık 157/1 |Şikayete tabi değil | Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası
37 Dolandırıcılık daha az cezayı gerektiren hal 159/1 |Şikayete tabi |Altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
38 Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf 160/1 |Şikayete tabi | Bir yılakadarhapisveya adlî paracezası
39 Açığa imzanın kötüye kullanılması 209/1 |Şikayete tabi | Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
40 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 233/1 |Şikayete tabi | Bir yıla kadar hapis cezası
41 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/1 |Şikayete tabi değil|Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
42 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/2|Şikayete tabi değil| Birinci fıkra kapsamında verilen cezanın bir katı oranında artırılması
43 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/3 |Şikayete tabi | Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
44 Ticarisır,bankacılıksırrıveyamüşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 239/1 |Şikayete tabi | Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
45 Ticarisır,bankacılıksırrıveyamüşterisırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 239/2 |Şikayete tabi |Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası
46 Ticarisır,bankacılıksırrıveyamüşterisırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması 239/3 |Şikayete tabi değil |Birinci fıkraya göre belirlenen cezanın üçte biri oranında artırılması

 

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU
1 Ticari defterler ve sır saklama hükümleri  ve ceza  |Şikayete tabi |Bir yıla kadar hapis veya adlî paracezası

 

2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNUNDA YER ALAN UZLAŞTIRMAYA TABİ SUÇLAR
1.Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/1 |Şikayete tabi | Altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
2 Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/2 |Şikayete tabi | Altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
3 Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/3 |Şikayete tabi | Altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası
4 Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası 331/4 |Şikayete tabi |İki yıldan dört yıla kadar hapis ve  bin güne kadar adli paracezası
5 Aczine kendi fiiliylesebebiyet veren veya vaziyetininfenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası 332/1 |Şikayete tabi |On beş gün den altı aya kadar hapis cezası
6 Aczine kendi fiiliylesebebiyet veren veya vaziyetininfenalığını bilerekağırlaştıran borçlunun cezası 332/2  |Şikayete tabi |
hapis cezası
7 Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu 333/a/1 |Şikayete tabi | Altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası
8 Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu 333/a/2 |Şikayete tabi | İkibin güne kadar adli para cezası
9 Konkordatodaveyasermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren yada konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası 334 |Şikayete tabi |Altı aydan bir yıla kadar hapis cezası
10 Ticareti terk edenlerin cezası 337/a/1 |Şikayete tabi |Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
11 Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası 338/1 |Şikayete tabi |Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası 12 Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası 345/a |Şikayete tabi | Ongünden üçaya kadar hapis cezası

 

3573 SAYILI ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN

1 Zeytinliklereherçeşithayvansokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahalarına enazbirkilometreyakınlıktakoyunve keçi ağılı yapılması 14/3 |Şikayete tabi | Üçayakadarhapisveyaadlîpara cezası

 

5042 SAYILI YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KANUN
1 İhlal sayılan haller ve yaptırımlar 66/1-a |Şikayete tabi | Bir yıldan iki yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para cezası
2 İhlal sayılan haller ve yaptırımlar 66/1-b |Şikayete tabi | İki yüz elli günden az olmamak üzere adlî para cezası

 

5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU
1 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.1 |Şikayete tabi | Bir yıldan beş yılakadar hapis veya adlî para cezası
2 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.2 |Şikayete tabi | Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
3 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.3|Şikayete tabi | Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
4 Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.4 |Şikayete tabi |Altı aya kadar hapis cezası
5Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.5 |Şikayete tabi | Altı aya kadar hapis cezası
6Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/1.6 |Şikayete tabi | Üçaydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
7Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz 71/2 |Şikayete tabi | Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası
8Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri 72/1 |Şikayete tabi | Kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası

 

5941 SAYILI ÇEK KANUNU
1 Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdırişl. yapmama 7/4 |Şikayete tabi | Bir yılda kadar hapis cezası
2 Diğer ceza ve hükümleri 7/5 |Şikayete tabi | Bir yılda kadar hapis cezası

 

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU
1 Cezayı gerektiren fiiller 62/1-a |Şikayete tabi | Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
2 Cezayı gerektiren fiiller 62/1-b |Şikayete tabi | Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli paracezası
3 Cezayı gerektiren fiiller 62/1-c |Şikayete tabi |Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
4 Cezayı gerektiren fiiller 62/1-d |Şikayete tabi | Fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası

 

6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU
1 Müeyyideler 16/1 |Şikayete tabi | Güvence altına alınan borç tutarının yarısını geçmemek üzere adli para cezası

 

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU
1 Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler 30/1 |Şikayete tabi | Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli paracezası
2 Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler 30/2 |Şikayete tabi | Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bingüne kadar adli paracezası
3 Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler 30/3|Şikayete tabi | İki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası

 

SADECE SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR BAKIMINDAN UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA KALAN SUÇLAR
1 Kasten yaralama 86/1 |Şikayete tabi değil| Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
2 Kasten yaralama 86/2, 86/3 |Şikayete tabi değil|
TCK86/2maddesinegörebelirlenen cezanın yarı oranında artırılması
3 İnsan üzerinde deney 90/1 |Şikayete tabi değil|Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
4 Organ ve doku ticareti 91/2  |Şikayete tabi değil |Bir yıla kadar hapis cezası
5 Organ ve doku ticareti 91/6|Şikayete tabi değil| Bir yıla kadar hapis cezası
6 Terk 97/1 |Şikayete tabi değil | Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası
7 Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 98/1 |Şikayete tabi değil| Bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
8 Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 98/2 |Şikayete tabi değil| Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
9 Kısırlaştırma 101/2 |Şikayete tabi değil |Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
10 Şantaj 107/1 |Şikayete tabi değil | Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası
11 Şantaj 107/2 |Şikayete tabi değil |Bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası
12 Cebir 108/1(TCK86/2, 86/3 ile birleşmesi halinde)  |Şikayete tabi değil|Kasten yaralama suçundan verilecek cezanın üçte birinden yarısına kadar artırılması
13 Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi 114/1  |Şikayete tabi değil |Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
14 İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi 115/1 |Şikayete tabi değil|Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

15 İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi 115/2 |Şikayete tabi değil| Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
16 İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi 115/3 |Şikayete tabi değil| Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
17 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117/2 |Şikayete tabi değil | Altı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası
18 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 1173 |Şikayete tabi değil |
Altı aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere
adlî para cezası
19 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali 117/4 |Şikayete tabi değil| Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
20 Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi 118/1 |Şikayete tabi değil | Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
21 Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi 118/2 |Şikayete tabi değil | Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
22 Nefret ve ayrımcılık 122/1  |Şikayete tabi değil |Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
23 Haberleşmenin engellenmesi 124/1 |Şikayete tabi değil |Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına
24 Hakaret 125/3 |Şikayete tabi değil| Alt sınırı bir yıl hapis cezası
25 Kişisel verilerin kaydedilmesi 135/1 |Şikayete tabi değil| Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
26 Verileri yok etmeme 138/1 |Şikayete tabi değil| Bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası
27 Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık 144/1-a, 1-b, 143 |Şikayete tabi değil| TCK 144. maddeye göre verilecek cezanın yarı oranında artırılması
28 Taksirli iflas 162/1 |Şikayete tabi değil |  İki aydan bir yıla kadar hapis cezası
29 Karşılıksız yararlanma 163/1 |Şikayete tabi değil| İki aydan altı aya kadar hapis veya adlî para cezası
30 Karşılıksız yararlanma 163/2 |Şikayete tabi değil | Altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası
31 Karşılıksız yararlanma 163/3 |Şikayete tabi değil| Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
32 Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi 165/1 |Şikayete tabi değil| Altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası
33 Bilgi vermeme 166/1 |Şikayete tabi değil | Altı aya kadar hapis veya adlî para cezası
34 Çocuğun soybağını değiştirme 231/1 |Şikayete tabi değil | Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
35 Kötü muamele 232/1 Hayır |Şikayete tabi |İki aydan bir yıla kadar hapis cezası
36 Kötü muamele 232/2 |Şikayete tabi değil | Bir yıla kadar hapis cezası
37 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 233/2 |Şikayete tabi değil | Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
38 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali 233/3 |Şikayete tabi değil|Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
39 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/1 |Şikayete tabi |Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
40 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması 234/2 |Şikayete tabi değil|/1. maddeye görebelirlenen cezanın bir katı oranında artırılması
41 Bilişim sistemine girme 243/1 |Şikayete tabi değil | Bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası
42 Bilişim sistemine girme 243/3 |Şikayete tabi değil |Altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
43 Bilişim sistemine girme 243/4 |Şikayete tabi değil | Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
44 Sistemiengelleme,bozma,verileriyok etme veya değiştirme 244/2  |Şikayete tabi değil |Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
45 Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf 261/1  |Şikayete tabi değil |Fiil dahaağır cezayıgerektirenbirsuç oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
46 Görevi yaptırmamak için direnme 265/1 |Şikayete tabi değil | Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası
47 Genital muayene 287/|Şikayete tabi değil |Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası
48 Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme 298/1 |Şikayete tabi değil | Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şimdi Ara
Yol Tarifi