skip to Main Content
0530 824 38 36
info@sumeyyeiletmis.com

Suç olarak tanımlanan davranışlar gerçekleştiril­diklerinde toplumsal barışı tehdit edip kargaşa,huzursuzluğa sebep olmaktadir. Ceza hukuku, suçları tanımlayan, suçlar için öngörü­len yaptırımları ve bu yaptırımların nasıl uygula­nacağını gösteren hukuk alanıdır. Ceza hukuku­nun cezalandırıcı bir işlevi vardır.  ceza hukukunun cezalandırıcı işlevinin yanında , koruyucu işlevi de bulunmaktadır , suçluların ceza­landırılmasını sağladığı için başka kişilerin suç işlemesini de engeller.  Ceza nor­mu iki unsurdan oluşur: Emir ve yaptırım. Ceza hukukunda yer alan kanunilik ilkesine göre; ya­sada açıkça gösterilmeyen bir fiil suç oluştur­maz ve bir suç için ancak yasada belirlenen ce­za uygulanabilir. Bu ilkenin sonuçları şöyledir:

 1. Örf ve âdet kurallarıyla suç ve ceza yaratılamaz
 2. Ceza hukukunda kıyas yasaktır
 3. Ceza yasaları açık ve belirli olmalıdır,
 4. Aleyhte yasalar geriye yürümez.

Sulh Ceza Mahkemesine Giren Suç Tipleri

 1. 86/2.Madde Kasten Basit Yaralama Suçu
 2. 89/1.2.3 Madde Taksirle Yaralama Suçu
 3. 91/2.6 Madde Ölüden Doku veya Organ Alma,Organ Alma İçin İlan Verme Suçu
 4. 97/1.Madde Terk Suçu
 5. 98/1.Madde Yardım ve Bildirim Yükümlülüğün Yerine Getirmeme Suçu
 6. 99/2.Madde Cocuğun Düşürtülmesine Kadının Rıza Göstermesi Suçu
 7. 100.Madde Çocuk Düşürtme Suçu
 8. 104/1.2 Madde 15 yaşını bitirenle Rızaen Cinsel İlişki Suçu
 9. 105/1.2 Madde Cinsel Taciz Suçu
 10. 106/1.Madde Tehdit Suçu 
 11. 116/1.2 Madde Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu
 12. 117/1.Madde İş ve Çalışma Hürriyetini İhlal Suçu
 13. 118/1.Madde Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu
 14. 120/1.Madde Haksız Arama Suçu
 15. 121/1.Madde Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçu
 16. 122.Madde Ayrımcılık Suçu
 17. 123.Madde Kişilerin Huzur ve Sukununu Bozma Suçu
 18. 124/1.Madde Haberleşmenin Engellenmesi Suçu
 19. 125.Madde Hakaret Suçu
 20. 130.Madde Kişilerin Hatırasına Hakaret Suçu
 21. 132/3.Madde Kendisi ile Yapılan Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu
 22. 133 .Madde Kişilerin Arasındaki Konuşmanın Dinlenmesi ve Kayda alınması Suçu
 23. 134/1.Madde Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
 24. 138.Madde Verileri Yok Etmeme Suçu
 25. 153/2.Madde İbadethane ve Mezarlıkları Kirletme Suçu
 26. 155/1.Madde Güveni Kötüye Kullanma Suçu
 27. 156/1.Madde Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu
 28. 160.Madde Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçu
 29. 162 .Madde Taksirli İflas Suçu
 30. 163/1.2.Madde Karşılıksız Yaralanma Suçu
 31. 166.Madde Suç Eşyasının Satın Alanın Öğrenilmesinin Haber Verilmemesi Suçu
 32. 170-171.Madde Genel Güvenliğin Kasten-Taksirle Tehlikeye Sokulması
 33. 174/3.Madde Önemsiz Miktarda Patlayıcı Satın Alma Suçu
 34. 175.Madde Akıl Hatası Üzerinde Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünü İhmal Suçu
 35. 176.Madde İnşaat ve Yıkım İlgili Emniyet Kurallarına Uymama Suçu
 36. 177.Madde Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçu
 37. 179.Madde Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu 
 38. 181/1.Madde Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu
 39. 182/1.Madde Çevrenin Taksirle Kirletilmesi Suçu
 40. 183.Madde Gürültüye Neden Olma Suçu
 41. 185/2.Madde Su ve Besinlere Dikkatsizlikle Zehir Katma Suçu
 42. 191/1.Madde Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak,Kabul Etmek, Bulundurma Suçu
 43. 193.Madde Zehirli Madde İmal ve Ticareti Suçu
 44. 194.Madde Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini Suçu
 45. 195.Madde Bulaşıcı Hastalıklara İlşkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu
 46. 196.Madde Usulsüz Ölü Gömülmesi Suçu 
 47. 197/3.Madde Bilmeden Kabul Ettiği Sahte Parayı Tedavüle Koyma Suçu
 48. 199/2.3 Madde Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu
 49. 206.Madde Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu
 50. 209/1.Madde Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu
 51. 210.Madde Sağlık Mesleği Mensuplarının Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi Suçu
 52. 215.Madde Suçu ve Suçluyu Övme Suçu
 53. 216 2.3 Madde Halkı Aşağılama Suçu
 54. 217.Madde Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik Etme Suçu
 55. 219.Madde Görev Sırasında Din Hizmetlerinin Kötüye Kullanılması Suçu
 56. 225.Madde Hayasızca Hareketler Suçu 
 57. 228.Madde Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu
 58. 230.Madde Birden Çok Evlilik , Hileli Evlenme ,Dinsel Tören Suçu
 59. 231/2Madde Sağlık Kurumlarında Dikkatsizce Çocuğun Karıştırılması Suçu 
 60. 232/1.2 Madde Aile Efradına Kötü Muamele Suçu 
 61. 233.Madde Aile Hukukundan Kaynanlanan Yükümlülüğü İhlal Suçu
 62. 234.Madde Velayet Hakkı Olmayan Bireyin Çocuğu Kaçırıp Alıkoyması Suçu 
 63. 237.Madde Fiyatları Etkileme Suçu
 64. 240.Madde Mal ve Hizmet Satımından Kaçınma Suçu
 65. 243.Madde Bilişim Sistemine Girme Suçu
 66. 257/2 Madde Görevi İhmal Suçu
 67. 259.Madde Kamu Görevlisin Ticareti Suçu 
 68. 260.Kamu Görevinin Yapılmaması veya Terk Suçu
 69. 261.Madde Kişilerin Malları Üzerinde Usulsuz Tasarruf Suçu
 70. 262.Madde Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi Suçu
 71. 264 1.2Madde Özel işaret  ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma Suçu
 72. 270.Madde Suç Üstlenme Suçu
 73. 272/1.Madde Yalan Tanıklık Suçu
 74. 278.Madde Suçu Bildirmeme Suçu
 75. 279.Madde Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi Suçu
 76. 280.Madde Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmemesi Suçu
 77. 284.Madde Tutuklu ve Hükümlünün Bulunduğu Yeri Bildirmeme Suçu
 78. 285.Madde Görüntü Yayınlama Suretiyle Gizliliği İhmal Suçu
 79. 286.Madde Ses ve Görüntülerin Yetkisiz Kayda Alınması Suçu
 80. 287. Madde Yetkili Hakim ve Savcı Kararı Olmadan Genital Muayene Suçu
 81. 290. Madde Resmen Teslim Olunan Eşyaya El Konulması ve Bozulması Suçu
 82. 291. 1 Madde Başkası Yerine Cezaevine Girme Suçu
 83. 292.1.2 Madde Hükümle ve Tutuklunun Kaçması,İnfaz Rejimine Uymama Suçu
 84. 295/2.Madde Muhafızın Görevini Kötüye Kullanılması Suçu
 85. 297/2. Madde İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokma Suçu
 86. 300. İstiklala Marşını Aşağılama Suçu

Ağır Ceza Mahkemesine Giren Suç Tipleri

 • 250.İrtikap Suçu
 • 148.Yağma Suçu
 • 204 .Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
 • 161.Hileli İflas Suçu
 • 158.Nitelikli Dolandırıcılık Suçu
 • Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak
 • Düşmanla İşbirliği Yapmak
 • Devlete Karşı Savaşa Tahrik
 • Temel Milli Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar sağlama
 • Yabancı Devlet Aleyhine Asker Toplama
 • Askeri Tesisleri Tahrip ve Düşman Askeri Hareketleri  Yararına Anlaşma
 • Düşman Devlete  Maddi -Manevi Yardım
 • Anayasayı ihlal Suçu
 • Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı
 • Yasama Organına Karşı Suç
 • Hükümete Karşı Suç
 • T.C Hükümetine Karşı Silahlı İsyan
 • Silahlı Örgüt Suçu
 • Suç İçin Anlaşma
 • Askeri Komutanlıkların Gaspı
 • Yabancı Hizmetine Asker yazma yazılma
 • Savaş Zamanında Emirlere Uymama
 • Savaş Zamanında Yükümlülüklere Aykırılık
 • Savaşta Yalan Haber Yayma
 • Devletin Güvenliğine İlişkin Belgelere Yönelik Suçlar
 • Devletin Güvenliğine İlişkin Bilgileri Temin etme
 • Siyasal veya Askeri Casusuluk
 • Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama
 • Uluslararası Casusuluk,Devlet Sırlarından yararlanma-
 • Devlet Hizmetlerine Sadakatsizlik,Yasaklanan Bilgileri Temin
 • Yasaklanan Bilgileri Casusuluk Maksadı ile Temin
 • Yasaklanan Bilgilerin Siyasal veya Askeri Casusuluk Maksadı ile Açıklama
 • Taksir Sonucu Casusuluk Fiillerinin İşlenmesi
 • Devlet Güvenliği İlgili Belgeleri Elinde Bulundurma

 

Mersin Ağır Ceza Avukatları , Mersin Ceza Avukatı için

Mersin Ceza Avukatı Sümeyye İletmiş’in iletişim bilgileri 0530 824 38 36

Mersin Ağır Ceza Avukatı Sümeyye İletmiş’in Watsap iletişim için 0530 824 38 36

Şimdi Ara
Yol Tarifi